Wyniki
Zamknij

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  • Kup stal, znajdź produkt, wyszukaj firmę
  • Usługi
   Usługi
  • Produkty
   Produkty
  • Firmy
   Firmy
  • Internetowa giełda długów

  Podsumowanie tygodnia 40/2017

  Komisja Europejska nałożyła cła na wyroby gorącowalcowane z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy i zmienia zasady polityki antydumpingowej.

  Komisja Europejska nałożyła cła na wyroby gorącowalcowane z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy

  Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Komisja Europejska nałożyła rozporządzeniem z dn. 5 października 217 roku nałożyła cła ostateczne na niektóre wyroby gorącowalcowane ze stali, pochodzące z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy.

  Cła dotyczą wyrobów objętych kodami CN: 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (kod TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (kod TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (kod TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 i 7226 91 99.

  Cła obowiązują od dnia 7 października 2017 roku przez okres 5 lat. Na żadnego z importerów nie nałożono ceł z mocą wsteczną, wobec braku spełniania wymogu wcześniejszego nałożenia środków tymczasowych.

  Stawka cła, wyrażona w stałej wysokości EUR za tonę:

  kraj
  producent
  cło ostateczne Euro/tona
   
  Brazylia
  AM Brasil
  54,5
  Aperam Inox America Do Sul
  54,5
  Companhia Siderurgica Nacional
  53,4
  Usiminas
  63,0
  Gerdau Acominas
  55,8
  Iran
  Mobarakeh Steel Company
  58,0
  Rosja
  Novolipetsk Steel
  53.3
  Magnitogorsk Iron & Steel
  96,5
  Severstal
  17,6
  Ukraina
  Metinvest
  60,5

  Komisja Europejska na komitecie odwoławczym wycofała się z propozycji wprowadzenia ceny minimalnej, motywując to faktem, że nałożenie cła ad valorem może grozić nieproporcjonalnym obciążeniem użytkowników, w szczególności, gdy wzrośnie ryzyko zwiększenia ceny wyrobów. Komisja uznała, że środek w formie stałej kwoty za tonę dla danego przedsię¬biorstwa bardziej precyzyjnie odzwierciedla szkodę spowodowaną przez każdego producenta eksportującego, u którego wykryto stosowanie dumpingu. Ponadto taki środek gwarantuje również, że cło usunie szkodę w całości. Zapewnia on także większą stabilność i przewidywalność dla użytkowników i konsumentów, ponieważ jego poziom jest stały w czasie.

   

  UE zmienia politykę antydumpingową

  Zmiany te mają umożliwić europejskim instrumentom ochrony handlu sprostanie obecnym realiom w handlu międzynarodowym, w szczególności nadwyżkom mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu międzynarodowych zobowiązań UE wynikających z ram prawnych Światowej Organizacji Handlu (WTO).

  Po posiedzeniu w Strasburgu przewodniczący Jean-Claude Juncker oznajmił: "Europa popiera otwarty i sprawiedliwy handel, ale jak już wielokrotnie podkreślałem, nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego handlu. Dlatego też musimy zadbać nie tylko o to, aby utrzymać wielostronny system handlu oparty na zasadach, ale także abyśmy poprzez unijne prawodawstwo mogli zagwarantować naszym przedsiębiorstwom prowadzenie działalności na równych warunkach. Nie chodzi tutaj o żaden konkretny kraj, tylko o zapewnienie sobie środków, które umożliwią nam przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i wprowadzaniu na rynek Unii produktów po cenach dumpingowych, co prowadzi do likwidacji miejsc pracy. Słowa te muszą zostać poparte zdecydowanymi działaniami, bo takich działań oczekują od nas przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Dlatego też chciałbym wyrazić uznanie dla Parlamentu Europejskiego i rządów krajów UE za to, że sprostały tym oczekiwaniom."

  Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: "Uważamy, że uzgodnione dziś zmiany w ustawodawstwie wzmocnią unijne instrumenty ochrony handlu i że dzięki tym zmianom europejski przemysł będzie dobrze przygotowany, obecnie i w przyszłości, do stawienia czoła nieuczciwej konkurencji polegającej na imporcie subsydiowanym i po cenach dumpingowych. Wprowadzenie nowej metody obliczania marginesów dumpingu przy imporcie z krajów, w których występują istotne zakłócenia w gospodarce, jest niezbędne, aby można było sprostać realiom dzisiejszego handlu międzynarodowego. Komisja wielokrotnie podkreślała znaczenie wolnego, lecz sprawiedliwego handlu, a dzisiejsze porozumienie jest wyrazem poparcia dla tego stanowiska. Negocjacje były momentami trudne i czasami dotyczyły drażliwych kwestii, ale tempo, w jakim osiągnięto porozumienie w sprawie tych przepisów, świadczy o naszym zaangażowaniu na rzecz tego, aby zapewnić UE skuteczne narzędzia przeciwdziałania nieuczciwej międzynarodowej wymianie handlowej. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu UE będzie dysponować metodyką antydumpingową, która pozwoli jej stanowczo reagować na możliwe zakłócenia na rynkach gospodarek eksportujących."

  Nowe przepisy wprowadzają nową metodę obliczania marginesów dumpingu przy imporcie z państw trzecich w przypadku poważnych zakłóceń na rynku lub dominującego wpływu państwa na gospodarkę. Zasady sformułowano w sposób ogólny (nie dotyczą konkretnych krajów) i w pełnej zgodności z zobowiązaniami UE w ramach WTO.

  Porozumienie obejmuje także zmiany, które wzmacniają unijne prawodawstwo antysubsydyjne, dzięki czemu w przyszłości każde nowe subsydia ujawnione w trakcie dochodzenia będą mogły zostać zbadane i odzwierciedlone w nałożonych ostatecznie cłach.
  Nowe zasady będą miały zastosowanie jedynie do spraw wszczętych po wejściu przepisów w życie. Przewidziany został również okres przejściowy, podczas którego wszystkie aktualnie obowiązujące środki antydumpingowe oraz trwające dochodzenia będą nadal podlegać obecnym przepisom.

  Przy ustalaniu, czy występują zakłócenia, uwzględniany będzie szereg kryteriów, takich jak polityka i wpływ państwa, powszechna obecność przedsiębiorstw państwowych, faworyzowanie przedsiębiorstw krajowych i brak niezależności sektora finansowego. Komisja może sporządzać sprawozdania dotyczące krajów lub sektorów, w których stwierdzone zostaną zakłócenia, a dowody przedstawione w tych sprawozdaniach zostaną udostępnione do wykorzystania w przyszłych dochodzeniach. Przy składaniu skarg sektor przemysłu będzie mógł skorzystać z takich sprawozdań Komisji, aby przedstawić swoją sprawę dotyczącą krajów, w których istnieją zakłócenia.

  Nowe przepisy mają wejść w życie przed końcem roku.

  „Osiągnięte porozumienie jest ważne, aby zapewnić europejskim przedsiębiorstwom zabezpieczanie przed dumpingiem z krajów, które znacząco zakłócają rynki", powiedział Axel Eggert, Dyrektor Generalny EUROFER: „Oczekujemy teraz, aby Komisja wykazała dużą wykonalności i przewidywalności wdrożenia nowej metodologii”.

  Utworzenie nowego sposobu obliczania dumpingu z krajów o znaczących zburzeniach powstało w związku z odejściem UE od posiadania listy gospodarek "nierynkowych", w przypadku których automatycznie stosowano metodologię „niestandardową”.

  „Europejski przemysł potrzebuje spójnego otoczenia handlowego, a ponieważ dumping podważa naszą żywotność ekonomiczną, istotne jest, aby UE mogła zwalczać tę plagę w sposób szybki, skuteczny i przewidywalny. Uzgodnienie nowej metodologii musi faktycznie działać w obronie europejskich miejsc pracy i przemysłu przed dumpingiem z krajów o znacznym zakłóceniach - tak jak robią to Stany Zjednoczone. Jednocześnie, decydenci UE muszą dojść do porozumienia na najbliższym spotkaniu w sprawie modernizacji TDI, aby Unia Europejska mogła przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompletny pakiet obrony handlu” - podsumował Eggert.

   

  Bowim odwoła się od decyzji urzędu o naliczeniu dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT

  Bowim S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki nie zgadza się z decyzją Naczelnika urzędu i zapowiada odwołanie się od jego decyzji.

  Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez Spółkę wynika z kwestionowanego przez Naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do Spółki. Podmioty które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) dopuściły się bowiem nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT.

  - Decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest naszym zdaniem niezasadna, ponieważ nie mieliśmy pojęcia o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Z naszej strony dochowaliśmy należytej staranności i prawidłowo udokumentowaliśmy wszystkie transakcje. Dlatego też będziemy się od tej decyzji odwoływać i jesteśmy przekonani, że zostanie ona uchylona – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

  Jako że jest to decyzja organu pierwszej instancji, nie podlega ona wykonaniu (nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności). W przypadku potwierdzenia się słuszności stanowiska Spółki, nałożony na nią podatek będzie podlegał zwrotowi (wraz z odsetkami), zaś Naczelnik będzie miał co jedynie podstawy dochodzenia swych roszczeń bezpośrednio od dostawców biorących udział w nielegalnym procederze.
   

  ThyssenKrupp Energostal wkrótce z nową nazwą

  W ramach swojej strategii rozwoju koncern thyssenkrupp podjął się budowy spójnej marki na wszystkich światowych rynkach. W związku z tym zdecydowano o standaryzacji nazewnictwa, aby przedstawić klientom jednolity obraz spółek reprezentujących podobny profil biznesowy.

  W działania te wpisuje się thyssenkrupp Energostal oraz pozostałe spółki europejskie należące do grupy Materials Services (MX). Zgodnie z założeniami przyjmują one nazwę thyssenkrupp Materials z dopiskiem nazwy kraju, który reprezentują. W przypadku polskiego oddziału pełna nazwa będzie brzmiała: thyssenkrupp Materials Poland S.A.

    

  Salzgitter Flachstahl inwestuje w nową linię

  Rada Nadzorcza Salzgitter AG zatwierdziła inwestycję w trzecią linię do ocynkowania ogniowego w zakładach Salzgitter Flachstahl GmbH.

  Dzięki rocznej zdolności produkcyjnej 500 000 ton, nowa linia uzupełni dwie już istniejące i umocni pozycję firmy na rynku stali o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości dla przemysłu motoryzacyjnego. Planowane oddanie linii do użytku to druga połowa 2020 roku.

   

  voestalpine zainwestuje do 350 mln Euro w zakład stali specjalnych w Kapfenberg

  Po ponad dwóch latach planowania Rada Nadzorcza voestalpine AG podjęła ostateczną decyzję o lokalizacji huty stali specjalnych. Inwestycja warta nawet 350 mln Euro zostanie zrealizowana do 2021 roku w Kapfenberg w Austrii, gdzie zastąpi istniejącą hutę Böhler.

  Zakład zatrudni około 3000 pracowników i będzie produkował na potrzeby przemysłu przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i przemysłu naftowo-gazowego.

   
  Nowy właściciel Liepajas Metalurgs w październiku

  Łotewska Agencja Informacyjna LETA przekazała dotąd niepotwierdzoną informację, że nowym nabywcą huty Liepajas Metalurgs może zostać Rosyjski milioner Igor Shamis, właściciel United Group, który już w 2014 roku podjął próbę nabycia zakładów. Wówczas huta trafiła do ukraińskiej KVV Group, co nie zmieniło jednak jej położenia. Nabywca nie spłacił 107 mln Euro zadłużenia, jak również pełnej kwoty zakupu. W marcu 2016 roku produkcje została wstrzymana a ok. 300 pracowników zwolniono, pozostawiając jedynie 100. Sytuacja doprowadziła do ponownego przejęcia huty przez łotewski skarb. Chińska agencja informacyjna Xinhua poinformowała, że łotewski rząd ogłosi nowego właściciela do końca października.

   

   

  Prześlij innym
  Projekt i realizacja: direktpoint